NUMISMATICĂ

MONETĂRIILE ORAȘELOR VEST-PONTICE.
HISTRIA, CALLATIS ȘI TOMIS IN EPOCĂ AUTONOMĂ
ICONOGRAFIE, LEGENDĂ, METROLOGIE, CRONOLOGIE ŞI CONTRAMARCARE
THE COINAGE OF THE WEST-PONTIC.
CITIES OF HISTRIA, CALLATIS AND TOMIS DURING THE AUTONOMOUS ERA
ICONOGRAPHY, LEGEND, METROLOGY, CHRONOLOGY AND COUNTERMARKING

Gabriel Talmaţchi

carte
ISBN 978-606-543-239-0
Anul apariției: 2012
Format: A4
Nr. pagini: 765

„După cum ne relevă și titlul, această lucrare atacă o secvenţă temporală de cea mai mare însemnătate pentru Istoria României. De aceea, cu toate că tratarea subiectului propus se axează pe fenomenele economice, autorul nu a putut face abstracţie în analiza sa de contextul istoric în care se dezvoltă acestea, ceea ce ne îndreptăţește, de la început, să subliniem acest fapt ca atare. În același timp, după cum reiese chiar din simpla observare a titlului cărţii, nu se poate omite faptul că aceasta este polarizată în jurul informaţiei de natură numismatică și interpretării acesteia. Pentru atingerea acestui deziderat se utilizează un spectru documentar vast și voluminos, constând din sute de descoperiri, cu mii și mii de monede. [...]
De-a lungul cărţii, este vădit faptul că domnul Talmaţchi cunoaște foarte bine monedele orașelor grecești dobrogene. Drept urmare, parcurgând lucrarea, se impune reţinerea câtorva observaţii și interpretări originale, a unor propuneri noi de clasificare a monetăriei histriene, dar și a unor încercări de inovare metodologică. Astfel, autorul acordă o atenţie sporită analizelor metrologice, pentru care folosește frecvent și elaborează chiar noi metode statistice. În consecinţă, domnia sa propune pentru Callatis unele corectări și chiar grupe ponderale inedite la serii diferite ale emisiunilor histriene. În ansamblu, se poate vedea limpede că metoda de cercetare utilizată este sistematică și minuţioasă, fără a se neglija vreun mijloc care i-ar fi putut sta la îndemână. Se poate sublinia și faptul că, în cursul investigaţiei întreprinse, în cazul fiecărui oraș, s-au examinat cu multă acribie iconografia, legendele, sistemele ponderale, contramărcile și cronologia fiecărui tip monetar. [...] Semnificativă este folosirea în mare măsură, în cadrul acestor analize și interpretări, a unui vast material monetar inedit.
Expunerea este insoţită de un număr reprezentativ de tabele, grafice și planșe, cu analiza exactă a unor situaţii și cu reproducerea unor monede asupra cărora se atrage atenţia, care sunt de cea mai mare utilitate pentru inţelegerea și interpretarea documentelor monetare inregistrate. Bogatul material documentar, însemnătatea problemelor discutate, demonstraţiile originale, metodologia interesantă folosită, ca și multe alte lucruri – asupra cărora nu mai stăruim –, ne-ar îndreptăţi să mai rezervăm numeroase pagini pentru comentarea cărţii domnului Talmaţchi. Ne oprim aici, nu fără a atrage atenţia asupra faptului că ne aflăm în faţa unei solide realizări știinţifice, cu multe materiale și idei noi, precum și cu soluţii fondate pe o foarte bună cunoaștere a temei.” (Virgil Mihăilescu-Bîrliba, în „Prefaţă”)


CUPRINS


Prefaţă
Cuvânt înainte
Abrevieri

Capitolul 1
1.1. Evocare
1.1.2. Monedele oraşelor vest-pontice dobrogene Histria, Tomis şi Callatis, preferatele colecţiilor particulare
1.2. Stadiul cercetărilor

Capitolul 2. Consideraţii generale privind istoria politică şi economică a oraşelor vest-pontice şi a spaţiului dobrogean (secolele VII–I a.Chr.)
2.1. Schiţă a colonizării greceşti desfăşurată pe litoralul
vest-pontic dobrogean
2.2. Aspectele istorice, politice şi militare cu implicaţii asupra vieţii economice, comerciale, culturale şi monetare a polisurilor

Capitolul 3. Semnele monetare şi monetăriile vest-pontice dobrogene (sec. VI–V a.Chr.)
3.1. Preliminarii
3.2. Centrele emitente şi contextul economico-comercial al producerii semnelor monetare-vârfuri de săgeţi
3.3. Tipologia vârfurilor de săgeţi-semne monetare
3.4. Metrologie
3.5. Cronologie
3.6. Semne şi simboluri
3.7. Concluzii

Capitolul 4. Aspecte generale privind desfăşurarea procesului monetar în coloniile vest-pontice dobrogene în contextul lumii greceşti.

Capitolul 5. Monetăria de la Histria în epocă autonomă
5.1. Iconografia
5.2. Legenda
5.3. Metrologia
5.4. Cronologie

Capitolul 6: Monetăria Callatisului în epocă autonomă
6.1. Iconografia
6.2. Legenda
6.3. Metrologia
6.4. Cronologie

Capitolul 7. Monetăria Tomisului în epocă autonomă
7.1. Iconografia
7.2. Legenda
7.3. Metrologia
7.4. Cronologie

Capitolul 8. Fenomenul emiterii tipurilor monetare pseudo-Alexandru al III-lea şi pseudo-Lysimach în cadrul atelierelor vest-pontice dobrogene
8.1. Histria
8.2. Callatis
8.3. Tomis
8.4. Concluzii

Capitolul 9. Contramarcarea monedelor coloniilor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă
9.1. Despre procedeul tehnologic şi semnificaţia folosirii sale în zona vest-pontică
9.2. Histria
9.3. Callatis
9.4. Tomis
9.5. Concluzii

Capitolul 10. Concluzii

Bibliografie
Rezumat
Anexe